I want a partner for reading and for compatite

I want a comparator for me and also like afriend

I am also need

1 Like

Hello nisha i also wanna a partner please contact me 9117969563

Okkk I am ready hm kl se chalu jarenge

Apna telegram Iā€™d de do ji